Aktualności

Aktualnosci
Bezpłatne szkolenie06.12.2019

Działania towarzyszące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w

bezpłatnym szkoleniu edukacji ekonomicznej (zarządzanie budżetem domowym)

organizowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które odbędzie się

18 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie tutejszego Ośrodka.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby korzystające z pomocy żywnościowej PO PŻ 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

"Dobry start" - zmiany w programie31.07.2019

"Dobry start" - zmiany w programie
Informacja dla mieszkańców

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). Nowelizacja poszerza grono odbiorów świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Świadczenie dobry start nadal nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500+" - można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej, wnioski dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wskazane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Wykazy placówek12.07.2019
Nowy okres zasiłkowy14.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. W związku z powyższym przekazujemy informacje na temat Programów i świadczeń, o które można się ubiegać składając odpowiedni wniosek.

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nowy okres świadczeniowy: od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. program "Rodzina 500+", w ramach którego jest przyznawane świadczenie, obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia - bez stosowania kryterium dochodowego. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zniosła kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie. Nowe zasady będą stosowane od 1 lipca br.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy: od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres świadczeniowy: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Programów i świadczeń można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. (55) 271-30-46, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7:30 do 14:00. Druki wniosków dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po 10 lipca 2019 r.

Punkt konsultacyjno-informacyjny28.02.2019

 

Informujemy, iż po raz kolejny udało się uruchomić punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców gminy Stare Pole, który działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu.

Można w nim uzyskać następującą pomoc:

  • prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
  • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia;
  • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
  • poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową;
  • indywidualną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Konsultacje prowadzi psycholog-terapeuta uzależnień.

Punkt konsultacyjny w Starym Polu mieści się w budynku Urzędu Gminy - pokój nr 17. Czynny jest dwa razy w miesiącu, w godzinach 16:00 - 19:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 55-271-30-46. Wszelkich informacji i pomocy udzielają od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00, pracownicy GOPS w Starym Polu (e-mail: sekretariat@gops-starepole.pl).

Do punktu konsultacyjnego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Pole, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad psychologicznych i terapeutycznych.

Można również skorzystać z usług Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku przy ul. Nowowiejskiego 48 (tel./fax 55-272-22-22, 55-273-33-33, e-mail: cpu@cpu.malbork.pl, www.cpu.malbork.pl).

 

Do pobrania: