Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Program korekcyjno-edukacyjny17.07.2018

Program korekcyjno - edukacyjny

Ogłoszenie o naborze17.07.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór
na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe administracyjne,
2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,
2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,
3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,
4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze”, Sygnity - Fundusz alimentacyjny,
5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:
1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,
5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,
7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,
8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
2) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,
3) stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.
4) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

VII. Wymagane dokumenty
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kwestionariusz osobowy,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Informacja o wynikach naboru17.07.2018

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze referenta - ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego z kandydatów.

 

Uzasadnienie

 

Kandydaci wyłonieni w I etapie postępowania rekrutacyjnego nie spełnili wymagań niezbędnych, określonych w punkcie 7 naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Przewodnicząca Komisji
Gabriela Żurawska

 

 

Stare Pole, dnia 13.07.2018 r.

"Dobry Start" - powiadomienia06.07.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że powiadomienia o przyznaniu świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" będą wysyłane z adresu e-mail tutejszego Ośrodka, tj. sekretariat@gops-starepole.pl.

Świadczenie "Dobry Start" - infolinia29.06.2018

Ruszyły wojewódzkie infolinie dla rodzin i samorządów dotyczące świadczenia "Dobry Start". Uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia "Dobry Start". Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

 

Województwo

Nr telefonu

pomorskie

  • 58 30 77 457 - przeznaczony dla osób korzystających ze świadczenia w ramach pieczy zastępczej (powiaty)
  • 58 30 77 456 - przeznaczony dla osób uprawnionych do świadczenia wypłacanego przez gminę

 

Kontakt z infolinią pozwala na zapoznanie się z zasadami programu "Dobry Start". Dzwoniąc, można uzyskać informacje na temat tego, kto może otrzymać świadczenie "Dobry Start", gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie i w jakim terminie zostanie ono przyznane, itp.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej, w tym wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj