Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze11.10.2017

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń Wychowawczych.

 

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4)      obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

2)      umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3)      biegła znajomość obsługi komputera,

4)      odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

5)      znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, „Sygnity Świadczenia Wychowawcze”,

6)      preferowany 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej,

 

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1)      przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2)      rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4)      prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5)      zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6)      prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7)      sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8)      przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9)      wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

2)   zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3)   stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,

4)   umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

VII. Wymagane dokumenty

1)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4)   kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kwestionariusz osobowy,

6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie o niekaralności,

8)   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z dnia 28.06.2016r.) i odręcznie podpisane.

 

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 23 października 2017 roku do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2)      O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5)      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Opiekujesz się?08.08.2017

 

Nowy okres zasiłkowy21.07.2017

UWAGA!
Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 już od 1 sierpnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia br.


Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu "Rodzina 500 +", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.


Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Wnioski na fundusz alimentacyjny

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wnioski na świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Formularze

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne i funduszu alimentacyjnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu. Wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. Do wyboru jest ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. Do dyspozycji są: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.


Źródło: MRPiPS
Informacja na temat dystrybucji jabłek11.05.2017

Od dnia 11 maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zajmuje się dystrybucją jabłek dla mieszkańców naszej gminy. Wszystkie osoby zainteresowane tym rodzajem pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr tel. 55-271-30-46 lub o osobiste zgłoszenie się do Ośrodka.

Pomoc żywnościowa21.03.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Zmiana wytycznych IZ (POPŻ - Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

"Pomocą żywnościową POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie."

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017, a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS - http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Weryfikacji warunków osób uprawnionych dokonają pracownicy socjalni w tut. ośrodku. Osoby spełniające kryteria do w/w pomocy otrzymają stosowne skierowania. Żywność będzie wydawana w terminie od 23 marca 2017 r. w Sali Urzędu Gminy Stare Pole (była sala rehabilitacji, obok Straży Pożarnej).

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj