Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202011.12.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r. pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł);
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w naszej gminie zajmuje się dystrybucją art. żywnościowych, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy!

Wnioski o "Dobry Start"23.10.2018

"Dobry Start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Przypominamy: kto jeszcze nie złożył wniosku ma na to czas do 30 listopada br.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie należy złożyć wniosek?
W Gminie Stare Pole obsługą Programu "Dobry Start" zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. 55-271-30-46. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Zgodnie z § 28. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" -można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze w Banku BGŻ BNP Paribas.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia "Dobry Start" zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail z adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. sekretariat@gops-starepole.pl. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Program korekcyjno-edukacyjny17.07.2018

Program korekcyjno - edukacyjny

Ogłoszenie o naborze17.07.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór
na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe administracyjne,
2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,
2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,
3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,
4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze”, Sygnity - Fundusz alimentacyjny,
5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:
1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,
5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,
7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,
8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
2) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,
3) stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.
4) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

VII. Wymagane dokumenty
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kwestionariusz osobowy,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Informacja o wynikach naboru17.07.2018

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze referenta - ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego z kandydatów.

 

Uzasadnienie

 

Kandydaci wyłonieni w I etapie postępowania rekrutacyjnego nie spełnili wymagań niezbędnych, określonych w punkcie 7 naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Przewodnicząca Komisji
Gabriela Żurawska

 

 

Stare Pole, dnia 13.07.2018 r.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj