Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Pomoc Żywnościowa 2014-202010.12.2015

Komunikat w sprawie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie żywność.


Realizacja zadania odbędzie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni Stare Pole.


Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 951 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 771 zł - dla osoby w rodzinie.

Sytuacja dochodowa rodziny musi zostać udokumentowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby spełniające wymagane kryteria otrzymają wymagane skierowanie.


Żywność będzie wydawana w godzinach od 09:00 do 14:00 w dniach:

 • 14 grudzień (poniedziałek): Kaczynos, Kaczynos Kolonia, Ząbrowo, Królewo, Stare Pole;
 • 15 grudzień (wtorek): Krasnołęka, Kraszewo, Parwark, Złotowo, Szlagnowo, Kławki, Kikojty, Szaleniec, Złotowo.
Informacja o pracy GOPS w dniu 24 XII 201510.12.2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu w dniu 24 grudnia 2015 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Projekt "Pomagamy ..."19.11.2015

Spotkanie z pracownikami PUP01.12.2015

Konsultacje LSR01.12.2015

Zapytanie ofertowe25.11.2015

Stare Pole dnia 25.11.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za 1 godzinę usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych dla mieszkańców gminy Stare Pole, świadczonych w miejscu zamieszkania; realizacja usług w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. Inne istotne warunki zamówienia: wykonanie czynności objęte przedmiotem umowy powinno odbywać się z należytą starannością, zleceniobiorca odpowiada za ich prawidłową realizację, osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, tj. ukończony co najmniej kurs dla opiekunek środowiskowych.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można przesyłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole. Oferta może być złożona również w formie faksu na numer 55 271-30-46 lub w formie elektronicznej na email: gops_stare_pole@wp.pl. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2015 r. do godz. 15.30.
 4. Informuję, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. Z firmą która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Wyniki o wyborze wykonawcy zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie listownej lub faksowej lub e - mailowej.

 

Kierownik Ośrodka

Gabriela Żurawska

 

Oryginał zapytania w BIP

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza14.10.2015

W dniu 28 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Stare Pole, w godz. 9.00-12.00, będą przyjmować mieszkańców pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Do dyspozycji będzie pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz psycholog.

Ponadto:

 • dostęp do aktualnych ofert pracy,
 • zdobycie wiedzy o dostępnych formach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 • pomoc w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego,
 • porady z zakresu rozwoju zawodowego i kariery,
 • bezpłatne wsparcie psychologa.

 

Zapraszamy!

Świadczenia rodzinne 2015/201602.09.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 można składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS od dnia 1 września 2015 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Fundusz alimentacyjny 2015/201602.09.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż wnioski w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 można składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS od dnia 1 sierpnia 2015 r.

 

Informujemy, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Ważna informacja06.08.2015

W dniu 17 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

będzie nieczynny!

Stypendia pomostowe14.05.2015


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016


KRYTERIA:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;

 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.225 zł. lub 1.400 zł. (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.TERMINY:

 • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 do 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16-tej).

 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2015 r.

 • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 5 października 2015 r.

 • Warunkiem otrzymania stypendium jest:
  • w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 20 października 2015 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów;

  • w II semestrze - przedłożenie FEP do 14 marca 2016 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.


Wnioski prosimy przesyłać do: ANR Oddział Terenowy w Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.


Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Do pobrania:
Program dożywiania PAJACYK08.05.2015

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK.


Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu.


Więcej informacji w pliku http://www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/ogłoszenie-na_info.pdf

Zmiana godzin pracy Ośrodka17.04.2015

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu.

GOPS będzie czynny:

 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530;
 2. w środy od 730 do 1700;
 3. w piątki od 730 do 1400.
Terminy wypłat zasiłków na 2015 rok12.03.2015
MiesiącDodatki mieszkaniowe

Zasiłki rodzinne
1 dzień (A - M)
2 dzień (N - Ż)

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń814 - 1526
Luty1011 - 1226
Marzec1011 - 1226
Kwiecień1013 - 1423
Maj813 - 1426
Czerwiec1015 - 1626
Lipiec1013 - 1427
Sierpień1013 - 1427
Wrzesień1016 - 1725
Październik812 - 1326
Listopad1016 - 1726
Grudzień79 - 1018

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu
od godz. 1000 do godz. 1400.

Informacja o punkcie konsultacyjnym12.03.2015

Informujemy, że od miesiąca lutego 2015 r. rozpoczął działalność punkt konsultacyjny oferujący pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu w celu ustalenia terminu wizyty.

Punkt zbiórki odzieży i sprzętów12.02.2015

Informujemy, iż Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży i sprzętów gospodarstwa domowego dla osób potrzebujących. Zbiórka odbywa się w tutejszym Ośrodku.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj