Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw14.02.2019

W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 18-24 lutego 2019 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

Zainteresowani mogą zgłaszać się we wskazanym terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 09:00 do 15:00.

Terminy wypłat zasiłków na 2019 rok29.01.2019

Miesiąc

Dodatki
mieszkaniowe

Świadczenia
rodzinne,
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

10

11

25

Luty

8

11

25

Marzec

8

11

25

Kwiecień

10

11

19

Maj

10

10

24

Czerwiec

10

11

25

Lipiec

10

11

29

Sierpień

9

12

23

Wrzesień

10

11

25

Październik

10

11

25

Listopad

8

8

25

Grudzień

6

9

18

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202011.12.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r. pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł);
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w naszej gminie zajmuje się dystrybucją art. żywnościowych, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy!

Wnioski o "Dobry Start"23.10.2018

"Dobry Start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Przypominamy: kto jeszcze nie złożył wniosku ma na to czas do 30 listopada br.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie należy złożyć wniosek?
W Gminie Stare Pole obsługą Programu "Dobry Start" zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. 55-271-30-46. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Zgodnie z § 28. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" -można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze w Banku BGŻ BNP Paribas.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia "Dobry Start" zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail z adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. sekretariat@gops-starepole.pl. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Program korekcyjno-edukacyjny17.07.2018

Program korekcyjno - edukacyjny

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj