Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Nowy okres zasiłkowy14.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. W związku z powyższym przekazujemy informacje na temat Programów i świadczeń, o które można się ubiegać składając odpowiedni wniosek.

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nowy okres świadczeniowy: od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. program "Rodzina 500+", w ramach którego jest przyznawane świadczenie, obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia - bez stosowania kryterium dochodowego. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zniosła kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie. Nowe zasady będą stosowane od 1 lipca br.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy: od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres świadczeniowy: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Programów i świadczeń można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. (55) 271-30-46, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7:30 do 14:00. Druki wniosków dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po 10 lipca 2019 r.

Punkt konsultacyjno-informacyjny28.02.2019

 

Informujemy, iż po raz kolejny udało się uruchomić punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców gminy Stare Pole, który działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu.

Można w nim uzyskać następującą pomoc:

 • prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia;
 • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 • poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową;
 • indywidualną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Konsultacje prowadzi psycholog-terapeuta uzależnień.

Punkt konsultacyjny w Starym Polu mieści się w budynku Urzędu Gminy - pokój nr 17. Czynny jest dwa razy w miesiącu, w godzinach 16:00 - 19:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 55-271-30-46. Wszelkich informacji i pomocy udzielają od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00, pracownicy GOPS w Starym Polu (e-mail: sekretariat@gops-starepole.pl).

Do punktu konsultacyjnego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Pole, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad psychologicznych i terapeutycznych.

Można również skorzystać z usług Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku przy ul. Nowowiejskiego 48 (tel./fax 55-272-22-22, 55-273-33-33, e-mail: cpu@cpu.malbork.pl, www.cpu.malbork.pl).

 

Do pobrania:

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw14.02.2019

W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 18-24 lutego 2019 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

Zainteresowani mogą zgłaszać się we wskazanym terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 09:00 do 15:00.

Terminy wypłat zasiłków na 2019 rok29.01.2019

Miesiąc

Dodatki
mieszkaniowe

Świadczenia
rodzinne,
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

10

11

25

Luty

8

11

25

Marzec

8

11

25

Kwiecień

10

11

19

Maj

10

10

24

Czerwiec

10

11

25

Lipiec

10

11

29

Sierpień

9

12

23

Wrzesień

10

11

25

Październik

10

11

25

Listopad

8

8

25

Grudzień

6

9

18

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202011.12.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r. pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł);
 • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w naszej gminie zajmuje się dystrybucją art. żywnościowych, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy!

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj