Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że w 2024 roku realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje w zależności od posiadanego dochodu:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dochód rozumiany jest w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.). Pod uwagę będzie brany dochód za rok 2022.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia - tzw. zasada "złotówka za złotówkę". Jeżeli wysokość dodatku ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski na dodatek osłonowy należy składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe - 228,80 / 286 zł*;
  • gospodarstwo 2-3 osobowe - 343,20 / 429 zł*;
  • gospodarstwo 4-5 osobowe - 486,20 / 607,75 zł*;
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 657,80 / 822,25 zł*.

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, jak również przesłania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka.