Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej np. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby), które również z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy zostało określone w ustawie o pomocy społecznej i nie może przekroczyć 220%, tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W gminie Stare Pole odbiorcą pomocy żywnościowej można zostać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy GOPS wydają skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Kolejna dostawa artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Tczewie planowana jest w miesiącu czerwcu 2022 r.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o osobiste zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu do 9 czerwca 2023 r.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka pod nr 55 271 30 46 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00, w piątki od 8:00 do 13:30.