Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że Gmina Stare Pole przystąpiła do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022", ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu (tel. 55 271-30-46).

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2022 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej:  https://www. niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Jednocześnie informujemy, iż poszukujemy osoby na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności;
  2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu (tel. 55 271-30-46 oraz 797-609-594).