Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Start > Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu - p. Januszem Salamonik możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: admin@gops-starepole.pl.

 

3. Cel przetwarzania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Okres przechowywania

Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ma prawo żądać od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO - Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

  • warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

9. Profilowanie

Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

« Wstecz  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj