Aktualności

Terminy wypłat świadczeń29.12.2017

Terminy wypłat świadczeń
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
w 2018 roku

 

Miesiąc

Zasiłki rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z Pomocy Społecznej

Dodatki Mieszkaniowe

STYCZEŃ

16 - 17

25

10

LUTY

15 - 16

26

9

MARZEC

13 - 14

27

9

KWIECIEŃ

11 - 12

25

10

MAJ

16 - 17

24

10

CZERWIEC

13 - 14

27

8

LIPIEC

11 - 12

25

10

SIERPIEŃ

16 - 17

27

10

WRZESIEŃ

12 - 13

26

10

PAŹDZIERNIK

16 - 17

25

10

LISTOPAD

12 - 13

27

9

GRUDZIEŃ

11 - 12

20

7

 

Dzień wolny od pracy18.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze świętem przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za to święto ustalono wtorek 2 stycznia 2018 r.

"Nie bądź obojętny"23.11.2017

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

"Nie bądź obojętny" Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

 

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

 

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9434,widzisz-reaguj-zadzwon.html

08.11.2017

NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym w tym roku w sobotę, na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za święto przypadające w dzień wolny od pracy ustalono poniedziałek 13 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o naborze11.10.2017

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń Wychowawczych.

 

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4)      obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

2)      umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3)      biegła znajomość obsługi komputera,

4)      odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

5)      znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, „Sygnity Świadczenia Wychowawcze”,

6)      preferowany 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej,

 

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1)      przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2)      rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4)      prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5)      zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6)      prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7)      sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8)      przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9)      wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

2)   zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3)   stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,

4)   umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

VII. Wymagane dokumenty

1)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4)   kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kwestionariusz osobowy,

6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie o niekaralności,

8)   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z dnia 28.06.2016r.) i odręcznie podpisane.

 

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 23 października 2017 roku do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2)      O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5)      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.