Aktualności

Aktualnosci
Ogłoszenie o naborze11.06.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.


II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.


IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,

2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze", Sygnity - Fundusz alimentacyjny,

5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,


V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.


VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)   praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2)   zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3)   stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.

4)   umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


VII. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kwestionariusz osobowy,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.


VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 22 czerwca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Sopockie Targi Seniora22.03.2018

Sopockie Targi Seniora

Terminy wypłat świadczeń29.12.2017

Terminy wypłat świadczeń
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
w 2018 roku

 

Miesiąc

Zasiłki rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z Pomocy Społecznej

Dodatki Mieszkaniowe

STYCZEŃ

16 - 17

25

10

LUTY

15 - 16

26

9

MARZEC

13 - 14

27

9

KWIECIEŃ

11 - 12

25

10

MAJ

16 - 17

24

10

CZERWIEC

13 - 14

27

8

LIPIEC

11 - 12

25

10

SIERPIEŃ

16 - 17

27

10

WRZESIEŃ

12 - 13

26

10

PAŹDZIERNIK

16 - 17

25

10

LISTOPAD

12 - 13

27

9

GRUDZIEŃ

11 - 12

20

7

 

"Nie bądź obojętny"23.11.2017

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

"Nie bądź obojętny" Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

 

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

 

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9434,widzisz-reaguj-zadzwon.html

Dzień wolny od pracy18.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze świętem przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za to święto ustalono wtorek 2 stycznia 2018 r.